Výrobcovia / značky

Vrátenie tovaru do 14 dní

Úvod KONTAKTVrátenie tovaru do 14 dní

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ (súkromná osoba) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. O odstúpení zmluvy nás vopred informujte emailom aj telefonicky.


2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali priamo na adresu (doručenie na adresu) ako poistenú zásielku pozor nie na poštu, (poprípade do zasieľkovne po tel. alebo emailovej informácii Vám zašleme kam je potrebné zaslať danú zásielku) . Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

 

Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf).

 

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku alebo ako doporučený list, balík, takýto tovar nebude prevzatý.V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu. V prípade straty balíka podaného ako listovú zásielku, pošta ani my balíček nedohľadáme. Do balíku priložte faktúru a formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia. Vrátenie tovaru dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy k nám.


4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.


5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 


6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 • a). na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • b). na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • c). na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo starnutiu,
 • d). na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 • e). na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • f). spočívajúcich v hre alebo lotérii,
 • g). predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • h). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • i). predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • j). poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • k). predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • l). poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal ( v prípade Aplikácii ewelink a smart zariadení Upozorňujeme že je potrebné vymazať všektý zariadenia z Vášho učtu ktoré posielate naspäť nakoľko tieto ziaradenia sú stále pod Vašou správou a nemožno ich ďalej používať pokiaľ su priradené účtu.). V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený (porušená záručná plomba alebo nálepka), môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Poškodený tovar bude kupujúcemu vrátený späť v stave v akom ho odoslal predávajúcemu. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

8.  Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

 • Je v pôvodnom stave,
 • Obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky, neporušené plomby a výrobné čísla,
 • Nejaví známky používania a opotrebenia,
 • Je neporušený a nepoškodený, ak tovar bol uzavretý v nepoškodenom ochrannom obale
 • Je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • Vymazané zariadenie z Vášho učtu aplikácie eWelink, smart life, tuya atd...
 • K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) – originál a list o odstúpení od zmluvy.
Copyright 2018 - 2024 © www.sonoff.sk